Verksamhetsutveckling – som ökar affärs- och kundnyttan

Uppstart

Verksamhetsutveckling är ett stort begrepp som kan omfatta alltifrån individutveckling till IT projekt etc. Kompetenspartner verksamhetsutvecklingsprojekt har fokus på att utveckla affärs- och kundnyttan.

Fas 1

Möte där era utmaningar diskuteras och vad ni vill uppnå.

Det kan till exempelvis vara

 • Öka försäljningen
 • Etablera sig på en ny marknad
 • Nå beslutsfattare

Fas 2

Kompetenspartner.nu återkommer med ett förslag med

 • Vad som behövs åtgärdas
 • Varför dessa åtgärder behövs genomföras
 • Hur genomförandet ska ske

Genomförande

Steg 1 – Marknadsanalys

Marknadsanalysen är en analys av befintlig marknad. Syftet är att ta reda på förutsättningarna för företagets produkter och tjänster.

Marknadsanalysen svarar bland annat på frågorna

 • Hur marknaden ser ut
 • Vad är/vad kan vårt företags positionering på denna marknad vara

Steg 2- Nulägesanalys

Utifrån marknadsanalysen görs en nulägesanalys med bland annat en SWOT (styrkor, svagheter, hot och möjligheter) för företaget i fråga.

Resultatet av Steg 1 och 2 är kunskap om

 • Marknadens förutsättningar
 • Egna organisationens förutsättningar
 • Konkurrenters förutsättningar (analys)

I detta steg kan även en Marknadsundersökning 2.0 (se produktinformation) göras för att

 • Få marknaden att gå i den riktning man själv önskar
 • Säkerhetsställa redan nu kundprospekt för senare bearbetning i Steg 4

Steg 3 – Marknadsplan

Marknadsplanen definierar hur man agera på marknaden för att nå de definierade målen (Steg 2).

I marknadsplanen ingår bland annat

 • Segmentering av marknaden
 • Kundkategorisering (A,B,C kunder)
 • Hur ska de olika kunderna (A,B,C) bearbetas
 • Marknadsföringsaktiviteter
 • Generella
 • Riktade
 • Varumärkespositionering

Steg 4 – Försäljningsstrategi

Försäljningsstrategierna samspelar med Marknadsplanens aktiviteter

Försäljningen utgår från segmenteringen av marknaden. Dvs den kundkategorisering som gjorts tidigare i exempelvis A, B och C kunder.

Exempel försäljning till utvald kundkategori (A,B,C)

 • Vad är kundens behov (utifrån respektive kundkategori)
 • Hur ska vi tillfredsställa kundens behov
 • Rätt utvald produkt/tjänst utifrån företagets produkt/tjänsteportfölj
 • Paketering av dessa
 • Riktat säljbudskap
 • Hur ska vi nå kunden (exempel)
 • Telefon
 • Mejl
 • Personligt besök

Observera att ovanstående är enbart några exempel på åtgärder.

Varje företag har sin marknads och sina förutsättningar varför det inte går att generalisera.

En Aktivitetsplan tas fram på respektive kundkategori


Exempel på verksamhetsutvecklingsprojekt som ökat affärs- och kundnyttan

Problemställning

Företag inom energisektorn upplevde en prispress på sina produkter

Åtgärd/lösning

Framtagning av en kommunikationsstrategi för att positionera företaget som ett miljöföretag och på detta sätt ta bort fokus från pris.

Resultat

Pressdiskussionen har minskat väsentligt sedan kommunikationen har förändrats till att man är ett företag som verkar inom miljösektorn

Problemställning

Medlemsägd inköpsorganisation i fastighetssektorn behövde öka medlemsnyttan för att inte förlora medlemmar och intäkter

Åtgärd/lösning

Nya tjänster som ökade medlemsnyttan som paketering av tjänster, utbildningar, kunskapsöverföring, kommunikationsstrategi som bland annat påvisade nyttan för medlemmen att anlita inköpsorganisationen.

Resultat

Ökad försäljning samt trognare medlemmar

Problemställning

Leverantör inom fastighetssektorn som är dominerande i sin nisch på den privata marknaden upplevde svårigheter att nå offentligt ägda fastighetsbolag

Åtgärd/lösning

Marknadsundersökning 2.0

Resultat

Företaget har fått kunskap om hur och med vilka argument man behöver ha för att lyckas på den offentliga marknaden. Vidare har man fått nya intressanta prospekt tack vare marknadsundersökningen 2.0