Opinion 2.0

Bakgrund

Opinions arbete som även kallas lobbying är ett arbetssätt där organisationer (privata, offentliga, intresseorganisationer etc) vill påverka beslutsfattare (oftast politiker).

Opinion 2.0

Opinion 2.0 är ett vidareutvecklat sätt att använda sig av opinionsarbetet. De stora skillnaden mellan ett traditionellt opinionsarbete och opinion 2.0 är att informationsaspekten som traditionella PR byråer arbetar efter har i Opinion 2.0 utvecklats till att informera med en affärs- och kundnytta fokus. Projektet leds av en person som har all kontakt med såväl den organisation man representerar som de offentliga organisationer etc där opinionsarbetet sker. På detta sätt blir det en personlig relation vilket uppskattas mycket av de offentliga organisationerna.

Opinion 2.0 – samhällsbyggnadssektorn

Offentliga myndigheter är en betydande aktör inom samhällsbyggnadssektorn genom såväl statliga bolag exempelvis företag som Statens fastighetsverk, Vattenfall, SJ etc. Landstingsägda företag som ex. Locum (Stockholms länslandstings fastighetsbolag). Kommunernas alla verksamheter etc. Gemensamt för alla dessa företag är att dom styrs till stor del av politiker (ex. styrelseledamöter i kommunala bostadsbolag). Med en kunskap om vilka dom är och hur man kan kommunicerar till dem ger man dem en insikt som ligger till grund för deras beslut. Opinion 2.0 arbetar med ett urval av företag inom samhällsbyggnadssektorn. Inom denna sektor har Opinion 2.0 en bred kunskap, kompetens och nätverk som efterfrågas i olika projekt, hos politiska partier, organisationer etc.

Opinion 2.0 – samhällsbyggnadssektorn är indelad i två olika grupper.

Projekt och Politiska partier.

Många gånger överlappas dessa grupper av varandra men har ändå lite olika funktioner.

Projekt

Projekt är en möjlighet att i olika konstellationer informera om den organisations verksamhet som Opinion 2.0 har uppdrag för. Här sker en övergripande bevakning av de olika projekt som sker inom samhällsbyggnadsområdet som är intressant för uppdragsgivaren. Bevakning sker av seminarier, nätverksträffar, mässor etc som är av intresse för uppdragsgivaren. Detta för att delta när så behövs för att påverka och få mer kunskap. Vidare knyts också nätverk i olika organisationer, företag etc samt förutom politiker även tjänstemän inom exempelvis miljöförvaltningar mm.

Politiska partier

Syftet med att bearbeta de politiska partierna är för att få dem att inse möjligheterna med att använda organisationens kunskap för att på detta sätt stärka sin politik och i förlängningen vinna röster. Detta görs genom att man visar på goda exempel på vad organisationen gjort inom detta område som är till nytta för invånarna dvs väljarna. De lokala parti företrädarna som ex. sitter i kommunala bolagsstyrelser etc kan utifrån ovanstående exempel ge direktiv till ledningen/VD i respektive bostadsbolag att anlita organisationen produkter/tjänster osv. Varje politiskt parti bearbetas med utgångspunkt från deras argument/kommunikation.